Tỷ lệ dòng tiền tự do là gì?

Tỷ lệ dòng tiền tự do là gì?

HOC KE TOAN TAI VINH PHUC đưa ra Tỷ lệ dòng tiền tự do là một số tiền, chứ không phải là một tỷ lệ. Việc tính toán dòng tiền tự do thường bắt đầu bằng dòng tiền từ hoạt động kinh doanh thể hiện trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ (SCF) .

Tiếp lượng chi phí vốn, lấy từ các hoạt động đầu tư phần của SCF trong cùng thời kỳ, được trừ để đi đến số lượng dòng tiền tự do. Có các biến thể của việc tính toán ở trên. Ví dụ, cổ tức cho các cổ đông có thể được xem như là một yêu cầu và sẽ được khấu trừ cùng với số tiền chi phí vốn.

dòng tiền đã trừ thuế là gì?

HOC KE TOAN O HAI DUONG xem tiền thuần dòng thuế là số lượng tiền mặt dành trừ đi các khoản tiết kiệm thuế thu nhập khi số tiền được khấu trừ trên tờ khai thuế thu nhập của công ty.

Để minh họa điều này, chúng ta hãy giả định rằng một tập đoàn của Mỹ trả một mức thuế suất thuế thu nhập liên bang và tiểu bang kết hợp của 40% vào tăng cuối cùng của thu nhập. Nếu công ty này dành thêm $ 10,000 cho một khoản khấu trừ thuế kinh doanh chi phí , thu nhập chịu thuế sẽ giảm $ 10,000.

Điều này có nghĩa rằng các công ty sẽ tiết kiệm được chi trả $ 4,000 trong thuế thu nhập (ít thu nhập chịu thuế được đánh thuế ở mức 40% $ 10,000). Trong tình huống này, lưới dòng tiền thuế là $ 6,000 bao gồm $ 10,000 trả cho các chi phí kinh doanh trừ đi $ 4.000 thuế thu nhập sẽ không phải trả tiền cho đến khi tìm được dia chi hoc ke toan

Previous articlePhương pháp STAR để trả lời câu hỏi
Next articleMô tả công việc Vẽ bản đồ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here