Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

Mẫu Đơn đề nghị cấp hóa đơn lẻ

Hôm nay CTY LAM DICH VU BAO CAO TAI CHINH cung cấp cho bạn mẫu đơn đề nghị cấp hoá đơn bán lẻ cho doanh nghiệp của bạn. Làm đơn trình nên tổng cục thuế.

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                     ………, ngày……… tháng……… năm 20……

 

 

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP HÓA ĐƠN LẺ

 

 

 

 

Kính gửi: ……………………………………………………………………

I. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp lẻ hóa đơn:

1. Tên tổ chức, cá nhân:

2. Địa chỉ:

Số nhà: …………………………………..…….Ngõ (ngách, xóm) ………………………

Đường phố (thôn): ……………………………………………………………………………………………

Phường (xã)…………………………….……………………………………………………..………..

Quận (huyện): ………………………………Tỉnh (thành phố): ………………………….

3. Số Quyết định thành lập tổ chức(nếu có):

Cấp ngày:………………………………………………….. Cơ quan cấp………………………………………

4. Mã số thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………………

5. Tên người nhận hóa đơn (Trường hợp là cá nhân thì tên người nhận hóa đơn là cá nhân đề nghị cấp hóa đơn):………………………………………………………………………………

6. Số CMND người đi nhận hóa đơn:……………………………………………………………………

Ngày cấp: ……………………………………… Nơi cấp:……………………………………………………….

II. Doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ:

–         Tên hàng hoá, dịch vụ:…………………………………………………………………………………

–         Tên người mua hàng hoá, dịch vụ:…………………………………………………………………

–         Địa chỉ người mua hàng hoá, dịch vụ:…………………………………………………………….

–         Mã số thuế người mua hàng hoá, dịch vụ:……………………………………………………….

–         Số, ngày hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ(nếu có):……………………………………

–         Doanh thu phát sinh:…………………………………………………………………………………….

Là tổ chức (cá nhân) không có đăng ký kinh doanh, không kinh doanh thường xuyên, chúng tôi đã nghiên cứu kỹ các Luật thuế, Nghị định 51/2010/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị định 04/2014/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa cung ứng dịch vụ.

 húng tôi xin cam kết:

– Các kê khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu khai sai hoặc không đầy đủ thì cơ quan thuế có quyền từ chối cấp hoá đơn.

– Quản lý hoá đơn do cơ quan Thuế phát hành đúng quy định của Nhà nước. Nếu vi phạm chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

       

 

 

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có)

Previous articleFile excel hướng dẫn lập báo cáo tài chính TT200/2014
Next articleHạch toán tài khoản 711 – Thu Nhập Khác

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here