Danh mục mẫu sổ kế toán theo thông tư 200/2014/BTC

DANH MỤC VÀ MẪU SỔ KẾ TOÁN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC

 ngày 22//12/2014 của Bộ Tài chính)

KẾ TOÁN HÀ NỘI chuyên đào tạo kế toán, khoá học kế toán thực tế cho doanh nghiệp và làm dịch vụ báo cáo tài chính chia sẻ cung cấp chi tiết cho các bạn các mẫu sổ và danh mục kế toán theo thông tư 200.

Số TT

Tên sổ

Ký hiệu

Hình thức kế toán

Nhật ký chung

Nhật ký – Sổ Cái

Chứng từ

ghi sổ

Nhật ký- Chứng từ

1

2

3

4

5

6

7

01

Nhật ký – Sổ Cái

S01-DN

x

02

Chứng từ ghi sổ

S02a-DN

x

03

Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

S02b-DN

x

04

Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)

S02c1-DN

S02c2-DN

x

x

05

Sổ Nhật ký chung

S03a-DN

x

06

Sổ Nhật ký thu tiền

S03a1-DN

x

07

Sổ Nhật ký chi tiền

S03a2-DN

x

08

Sổ Nhật ký mua hàng

S03a3-DN

x

09

Sổ Nhật ký bán hàng

S03a4-DN

x

10

Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)

S03b-DN

x

11

Nhật ký- Chứng từ, các loại Nhật ký – Chứng từ, Bảng kê

Gồm: – Nhật ký – Chứng từ từ số 1 đến số 10

         – Bảng kê từ số 1 đến số 11

S04-DN

 

 

S04a-DN

S04b-DN

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

x

12

Số Cái (dùng cho hình thức Nhật ký-Chứng từ)

S05-DN

x

13

Bảng cân đối số phát sinh

S06-DN

x

x

14

Sổ quỹ tiền mặt

S07-DN

x

x

x

15

Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

S07a-DN

x

x

x

16

Sổ tiền gửi ngân hàng

S08-DN

x

x

x

x

17

Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

S10-DN

x

x

x

x

18    

Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

S11-DN

x

x

x

x

19

Thẻ kho (Sổ kho)

S12-DN

x

x

x

x

20

Sổ tài sản cố định

S21-DN

x

x

x

x

21

Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

S22-DN

x

x

x

x

22

Thẻ Tài sản cố định

S23-DN

x

x

x

x

23

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

S31-DN

x

x

x

x

24

Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

S32-DN

x

x

x

x

25

Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

S33-DN

x

x

x

x

26

Sổ chi tiết tiền vay

S34-DN

x

x

x

x

27

Sổ chi tiết bán hàng

S35-DN

x

x

x

x

28

Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

S36-DN

x

x

x

x

29

Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

S37-DN

x

x

x

x

30

Sổ chi tiết  các tài khoản

S38-DN

x

x

x

x

31

Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên doanh

S41a-DN

x

x

x

x

32

Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết

S41b-DN

x

x

x

x

33

Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên doanh

S42a-DN

x

x

x

x

34

Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết

S42b-DN

x

x

x

x

35

Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

S43-DN

x

x

x

x

36

Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

S44-DN

x

x

x

x

37

Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

S45-DN

x

x

x

x

38

Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh

S51-DN

x

x

x

x

39

Sổ chi phí đầu tư xây dựng

S52-DN

x

x

x

x

40

Sổ theo dõi thuế GTGT

S61-DN

x

x

x

x

41

Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

S62-DN

x

x

x

x

42

Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

S63-DN

x

x

x

x

 

Các sổ chi tiết khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

Chúc bạn thành công !

 

Previous articleCác loại sổ kế toán và hình thức sổ kế toán TT 200
Next articleTuyển dụng kế toán tổng hợp làm việc tại Quận Bắc Từ Liêm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here